O PROJEKCIE

Projekt „Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s! to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej  osób  młodych – w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Projekt realizowany jest w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Projekt dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wytycznymi  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do projektu osoby z niepełnosprawnością – mamy w pełni dostępną infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością ruchową  (parking, podjazd, windę, toaletę) oraz indywidualne formy wsparcia dla osób mających inne niepełnosprawności (np. związane ze wzrokiem, słuchem).

Celem  projektu  jest aktywizacja  zawodowa 80 osób młodych, w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie musisz spełniać poniższe kryteria:

 • 1. WIEK

  Jesteś w wieku pomiędzy 15‐29 lat,

 • 2. Nie pracujesz

  tj. jesteś bezrobotna(y) lub bierna(y) zawodowo

 • 3. Nie kształcisz się

  tj. nie uczysz się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej

 • 4. Nie szkoliłaś(eś) się

  tj. nie uczestniczyłaś(eś) w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

 • 5. Mieszkasz w Małopolsce

  może być to również pobyt tymczasowy – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (sprawdź)

 • 6. Jeśli nie mieszkasz w jednej z gmin wymienionych w punkcie 5

  możemy Cię zakwalifikować do projektu jeśli:
  - jesteś osobą niepełnosprawną
  - jesteś rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE – IPD

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 80 osób (4 godziny). Celem zadania jest diagnoza potrzeb Uczestników/czek Projektu, możliwości doskonalenia zawodowego i określenie barier w zatrudnianiu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy. Dzięki IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów wsparcia w projekcie dla poszczególnych osób, z uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, wieku czy doświadczenia, sytuacji społecznej i zawodowej.

Array Array

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca Zawodowy podczas tworzenia IPD. Spotkania z Psychologiem (4 godziny) mają na celu skuteczne przygotowanie IPD, co pozwoli Uczestnikowi Projektu na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy Uczestnicy/czki Projektu, tj. 80 osób (3 godziny). W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, pośrednictwo obejmie m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

ZATRUDNIENIE WSPIERANE

Wsparcie zaplanowane jest dla 20% Uczestników/czek Projektu, tj. dla 16 osób, dla których takie wsparcie będzie niezwykle pomocne. Trener pracy, który będzie pracował z Uczestnikami/czkami Projektu będzie towarzyszył im we wszystkich działaniach, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda Trenera Zatrudnienia Wspieranego będzie zastosowana w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami czy o niskim poziomie kompetencji społecznych.

SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 80 osób. W ramach projektu realizowane będą szkolenia/kursy zawodowe zgodne z zainteresowaniami, predyspozycjami czy dotychczasowym doświadczeniem Uczestników/czek Projektu. Uczestnicy/czki Projektu będą mogli nabyć kwalifikacje lub kompetencje zawodowe zgodne z Inteligentnymi specjalizacjami województwa małopolskiego lub odpowiadające na zapotrzebowanie wskazane w Barometrze zawodów dla danego powiatu.

STAŻE ZAWODOWE

Wsparcie zaplanowane jest dla 32 Uczestników/czek Projektu. Celem staży jest zdobycie umiejętności praktycznych
przez Uczestników/czki Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką
szkolenia.

W ramach stażu każdy Uczestnik/czka Projektu będzie miał/a zapewnione:

- stypendium stażowe – kwota 1033,70 złotych ‘na rękę’
- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- ubezpieczenie NNW
- badania lekarskie
- zwrot kosztów dojazdu

WSPARCIE INICJATYW NA RZECZ PODNOSZENIA ZDOLNOŚCI DO MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ

Wsparcie zaplanowane jest dla 3 Uczestników/czek Projektu. Celem wsparcia jest przyznanie dodatku relokacyjnego Uczestnikowi/czce Projektu na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania.
Dodatek relokacyjny będzie przyznany w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
a)odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do stałego miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
b) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

AKTUALNOŚCI

15-05-2020

Harmongram PP – 21.05.2020 – 29.05.2020 – plik do pobrania

 

11-05-2020

Harmongram Wsparcie Motywacyjne Psychologiczne – 15.05.2020 – 22.05.2020 – plik do pobrania

 

07-05-2020

Harmongram szkolenia – kosmetyczka, Tarnów – 13-05-2020 – 30-05-2020 – plik do pobrania

 

30-04-2020

Harmongram IPD – 07.05.2020 – 29.05.2020 – plik do pobrania

 

10-03-2020

Harmongram Wsparcie Motywacyjne Psychologiczne – 16.03.2020 – 23.03.2020 – plik do pobrania

 

26-02-2020

AKTUALIZACJA! Harmongram szkolenia – kosmetyczka, Gorlice – 03-03-2020 – 27-05-2020 – plik do pobrania

 

25-02-2020

Harmongram IPD – 02-03-2020 – 17-03-2020 – plik do pobrania

 

21-02-2020

AKTUALIZACJA! Harmongram szkolenia – kosmetyczka, Andrychów – 26-02-2020 – 08-04-2020 – plik do pobrania
Harmongram szkolenia – kosmetyczka, Andrychów – 26-02-2020 – 08-04-2020 – plik do pobrania

 

20-02-2020

Harmongram IPD – 25-02-2020 – 09-03-2020 – plik do pobrania

REKRUTACJA - DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.

 • JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

  Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontakt osobisty, telefoniczny z Personelem Projektu w Biurze Projektu.

  tel. kom.: 604722456
  e-mail: nowejutro@crse.org.pl

 • DOKUMENTY DO POBRANIA

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

  Szczegóły w regulaminie (plik do pobrania)

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.

BIURO PROJEKTU

Hotel Tarnovia
ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

T 887 788 063
F nowejutro@crse.org.pl


Rozmiar czcionki
Zmień kontrast